Chính phủ VN lập biểu đồ nhiệm vụ lớn, giải pháp cho năm 2020

Chính phủ đã ban hành nghị quyết vào ngày 1 tháng 1 phác thảo các nhiệm vụ và giải pháp chính để hiện thực hóa kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước và dự toán ngân sách nhà nước vào năm 2020.

Sáu điểm chính trong hướng dẫn và quản lý Theo Nghị quyết số 01 / NQ-CP, Chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tối ưu hóa các nguồn lực, tạo ra một môi trường đầu tư và kinh doanh bình đẳng, cởi mở và tối ưu, và cải thiện luật pháp – làm cũng như hiệu lực và hiệu quả của quản lý và thực thi pháp luật.

Cần có nhiều nỗ lực hơn để ổn định nền kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh, năng lực nội bộ và tự lực.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần đi đôi với cải cách mô hình tăng trưởng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quốc gia nhằm phát huy vai trò của các khu vực kinh tế trọng điểm và các khu vực đô thị lớn.

Nghị quyết cũng bao gồm phát triển kinh tế nhanh chóng, bền vững và thực tế hơn kết hợp với phát triển văn hóa và xã hội và bảo vệ môi trường, và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của mọi người.

Nghị quyết nêu bật đào tạo nhân sự chất lượng cao, cùng với sự phát triển khoa học và công nghệ, sáng tạo và đổi mới.

Việc quản lý đất đai và tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thiên tai và dịch bệnh và biến đổi khí hậu phải được tăng cường, theo nghị quyết.

Một trọng tâm khác nằm ở cải cách tổ chức và hành chính, cùng với việc tăng cường các kỷ luật và quy tắc và cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí và các hành động xấu khác.

Nghị quyết kêu gọi nỗ lực củng cố quốc phòng và an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế; duy trì độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình và ổn định để phục vụ phát triển quốc gia; nâng cao danh tiếng và vị thế của đất nước trên trường quốc tế; quản lý hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; và thực hiện vai trò của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Chủ tịch Đại hội đồng lần thứ 41 của Quốc hội Liên nghị viện ASEAN (AIPA 41), và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020 -2021 nhiệm kỳ.

Nghị quyết cũng đề cập đến sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và ủy ban mặt trận tổ quốc, cũng như thi đua yêu nước, đổi mới và tổ chức các sự kiện lớn.

10 nhiệm vụ, giải pháp chính

Nghị quyết nêu ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chính cho năm 2020, bao gồm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng bền vững, hiện đại, hội nhập quốc tế, tính khả thi và hiệu quả; nghiêm túc tuân thủ pháp luật; củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh chóng, bền vững; và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo cải cách mô hình tăng trưởng, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh một cách thực dụng và hiệu quả.

Các nhiệm vụ khác bao gồm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy cơ sở hạ tầng và phát huy vai trò của các khu vực kinh tế trọng điểm và các khu vực đô thị lớn

Tài nguyên, đổi mới, phát triển khoa học-công nghệ và ứng dụng, các cơ chế để thu hút nhân tài, tiến bộ xã hội và công bằng cũng được bảo hiểm.

Nghị quyết nói, nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước để thúc đẩy cải cách hành chính và giải quyết các kiến ​​nghị và khiếu nại, trong khi chống tham nhũng, lãng phí và hành động xấu.

You may also like...