Các luật quan trọng sẽ có hiệu lực vào tháng một

Luật Chăn nuôi năm 2018, Luật Trồng trọt 2018, Luật sửa đổi năm 2019 về quản lý và sử dụng vũ khí, chất nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Đầu tư công năm 2019 sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 1 năm 2020.

Với tám chương và 83 điều, Luật Động vật năm 2018 quy định các quyền và trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức trong chăn nuôi, và quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này và Luật trồng trọt năm 2018 chi tiết chiến lược canh tác trong một thập kỷ với 20 năm.

Trong khi đó, luật sửa đổi và bổ sung một số phần của Luật quản lý và sử dụng vũ khí, chất nổ và các quy tắc hỗ trợ mà Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý Nhà nước về vũ khí, chất nổ và vật liệu nổ. Bộ trưởng Quốc phòng sẽ ban hành danh sách vũ khí đơn vị phù hợp với Điểm A, Khoản 2 và Điều 3.

Về phần mình, Luật Đầu tư công năm 2019 quy định các dự án đầu tư công khẩn cấp, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác được chính quyền phê duyệt được miễn chấp thuận đầu tư.

You may also like...